บริษัท คริปโตเทค จำกัด
Qno Software
Qno SSL VPN Security Router
Qno Software
Qno VPN Security Router

       QnoSniff Professional  เป็นซอฟท์แวร์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Qno Router  เพื่อใช้ในการจัดเก็บ Log และวิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูลที่รับส่งอยู่บนระบบเครือข่ายของท่าน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์(HTTP) การรับส่งอีเมล์ผ่านเว็บ(WEB MAIL) การติดต่อสื่อสารผ่านบริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต(Instant Message) ทั้ง MSN และ Google Talk  รวมไปถึงการใช้งาน P2P(Peer to Peer) ต่างๆอีกด้วย(BitTorrent)

เหตุผลที่ต้องมีการเก็บ Log

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  มาตรา 26  กล่าวไว้ว่า  ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น  เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง  ถ้าผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  "

หมายเหตุ  "ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้ที่ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  หรือทำให้สามารถติดต่อกันได้โดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามเพือประโยชน์ของบุคคลอื่น

ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้งาน  QnoSniff Professional มีดังนี้

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเป็คดังนี้

       +  CPU ตั้งแต่ Pentium4 2.0 GHz ขึ้นไป

       +  HardDisk  อย่างน้อย 100 GB

       +  Memory RAM 2 GB ขึ้นไป

-  OS รองรับของ Micrsoft เท่านั้น ดังนี้ Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows server 2003,Windows server 2008

-  QnoSniff Professional Version 2.0.30

-  อุปกรณ์ Qno Router ตั้งแต่รุ่น QVF8034 ขึ้นไป

 

ตัวอย่างการใช้งาน

การติดตั้ง QnoSniff Professional ใช้งานในระบบเครือข่าย

การคอนฟิกการเก็บ Log ของผู้ใช้บริการแต่ละคน  เพื่อให้สามารถดูการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ Real-Time ของผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

รายงานการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ Real-Time ของผู้ใช้บริการแต่ละคน

รายงานการเรียกใช้งานเว็บไซต์(HTTP)

รายงานการจัดอันดับการใช้งานแบนด์วิดท์ของผู้ใช้งานแต่ละคน

 

 


หน้าแรกเกี่ยวกับเราSecure WEBLoad balanceVPNAnti SpamRibbon & Label
บริษัท คริปโตเทค จำกัด